Размисли върху закономерностите и дви жещите сили на глобалната финансова криза

DLib Repository

Размисли върху закономерностите и дви жещите сили на глобалната финансова криза

Show full item record

Title: Размисли върху закономерностите и дви жещите сили на глобалната финансова криза
Author: Михайлов, Емил; MIKHAILOV, E.
Abstract: Целта на статията е да се насочи вниманието към забравените закони и закономерности на пазарната икономика, които стоят в основата на съвременната глобална финансова криза. В съвременния капитализъм финансовата индустрия за много кратко време създаде огромна излишна парична маса (резултат от безконтролното спекулативно „правене на пари”), задействаща механизма на глобалната финансова криза. Стойността на финансовите активи се стопява и изчезва посредством намаляването на цените на инвестиционните финансови „инструменти”. В основата на тези процеси стои Законът за стойността и Законът за количеството пари в обръщение, който е само форма на проявление на последния. Авторът анализира и специфичните особености на националната ни икономика и отражението върху нея на глобалната финансова криза. Предлагат се идеи за осъществяване на антикризисна програма: изготвяне на национална стратегия за преодоляване на кризата; защита на покупателната сила на националната ни валута; за приоритетите при инвестиране на свободния национален финансов ресурс; за тотален контрол върху разходването на бюджетните средства и др.п. мерки. The aim of this article is to draw attention to the forgotten laws and regularities of the market economy that underlie the global financial crisis of today. In contemporary capitalism the financial industry created a huge surplus of cash in a very short time (the result of uncontrolled speculative “money-making”), which activated the mechanism of the global financial crisis. The value of financial assets melts and disappears by reducing the prices of financial investment “tools”. At the foundation of these processes is the law of value and the law of turnover amount, which is only another way of expressing the latter. The author analyzes the specific characteristics of our national economy and its impact on the global financial crisis. Ideas for the implementation of an anti-crisis program are suggested: the development of a national strategy to overcome the crisis; the protection of the purchasing power of our national currency; the priorities for investing in the free national financial resources; total control over spending of budget funds and other similar measures.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2501
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
68_splitNSA3_2010.swf 123.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов