ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
Автор: Узун, Несрин; Uzun, Nesrin
Резюме: Негативните последици от Световната финансова криза все още се не са напълно преодоляни в световен план и икономиките на отделните държави продължават да прилагат различни мерки за елиминиране на техния ефект. Един от най-засегнатите от кризата отрасли на икономиката се оказа строителството и пряко свързания с него пазар на недвижими имоти. Настоящата статия цели да направи критичен анализ на състоянието и тенденциите в сектор „строителство“, с акцент на жилищното строителство, в периода 2008-2013 година. С цел по-пълното и всеобхватно обследване на проблема, в статията ще бъдат разгледани и състоянието на ипотечния пазар в България и възможностите за банково финансиране на строителните предприятия (чрез пряко финансиране и за реализация на готовата продукция - чрез финансиране на клиентите под формата на жилищни кредити), и тяхната връзка с развитието на строителния сектор у нас. Negative effects of the global financial crisis is still not fully overcome in the world and the economies of individual countries continue to implement various measures to eliminate their effect. One of the most crisis-hit sectors of the economy proved to be construction and directly related to it real estate market. This article aims to make a critical analysis of the status and trends in the "construction", with an emphasis on housing during the 2008-2013 period. In order to thoroughly investigate the problem, the article will consider the state of the mortgage market in Bulgaria and opportunities for bank financing of construction enterprises (through direct funding and realisation of finished products - by financing customers in the form of housing loans) and their relation to the development of the construction sector in the country.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2504
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2014_63_80.pdf 1.161Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов