ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
Author: Узун, Несрин; Uzun, Nesrin
Abstract: Негативните последици от Световната финансова криза все още се не са напълно преодоляни в световен план и икономиките на отделните държави продължават да прилагат различни мерки за елиминиране на техния ефект. Един от най-засегнатите от кризата отрасли на икономиката се оказа строителството и пряко свързания с него пазар на недвижими имоти. Настоящата статия цели да направи критичен анализ на състоянието и тенденциите в сектор „строителство“, с акцент на жилищното строителство, в периода 2008-2013 година. С цел по-пълното и всеобхватно обследване на проблема, в статията ще бъдат разгледани и състоянието на ипотечния пазар в България и възможностите за банково финансиране на строителните предприятия (чрез пряко финансиране и за реализация на готовата продукция - чрез финансиране на клиентите под формата на жилищни кредити), и тяхната връзка с развитието на строителния сектор у нас. Negative effects of the global financial crisis is still not fully overcome in the world and the economies of individual countries continue to implement various measures to eliminate their effect. One of the most crisis-hit sectors of the economy proved to be construction and directly related to it real estate market. This article aims to make a critical analysis of the status and trends in the "construction", with an emphasis on housing during the 2008-2013 period. In order to thoroughly investigate the problem, the article will consider the state of the mortgage market in Bulgaria and opportunities for bank financing of construction enterprises (through direct funding and realisation of finished products - by financing customers in the form of housing loans) and their relation to the development of the construction sector in the country.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2504
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2014_63_80.pdf 1.161Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов