ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА – ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СПЕЦИФИКА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

DLib Repository

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА – ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СПЕЦИФИКА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Show full item record

Title: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА – ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СПЕЦИФИКА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Author: Горчева, Т.; GORCHEVA, Т.
Abstract: Разглеждани като закономерност, процесите на интернационализация трасират тенденциите в развитието на съвременния бизнес, тъй като създават общи предпоставки за това. Тези процеси се намират в пряка връзка с отварянето на националните икономики и разкриват пътища за вграждането им в единна икономическа система, от което се реализират както положителни така и отрицателни ефекти. Разглеждани в частност, тези процеси разкриват спецификата на проявлението им в сферата на туризма. Тъй като този бизнес има важно значение за икономиката на нашата страна, изследването на конкретното проявление на интернационализацията дава възможност, от една страна, за извличане на изгоди от обективно протичащите процеси, а от друга страна, за противодействие с адекватни и навременни мерки в случаите на пренасяне на икономически смущения The processes of internationalization trace the trends in modern business development, as they create common prerequisites to this effect. These processes are in direct relation to the opening of national economies and reveal ways of embedding them within a unified economic system, which gives rise to both positive and negative effects. When contemplated, these processes reveal the specifics of their manifestation in the field of tourism. As this industry is important to the economy of our country, the study of the manifestation of specific internationalization allows us, on the one hand, to benefit from the ongoing objective processes, and, on the other hand, to counteract with adequate and timely measures in case of transferable economic disturbances.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2505
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
91_splitNSA3_2010.swf 242.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов