АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА”

DLib Repository

АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА”

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА”
Author: Атанасова, Елка; Atanasova, Elka
Abstract: Сметка „Формиране на дохода“ съдържа информация за елементите на добавената стойност: компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса, субсидии, брутен опериращ излишък, брутен смесен доход. Тя допълва информацията на сметка „Производство”, като дава възможност да се анализира равнището на заплащането на труда по сектори и икономически дейности на икономиката. Данните от тази сметка позволяват да се обвържат доходите от производствената дейност с постигнатите резултати по сектори и икономически дейности. В статията е извършен статистически анализ на информацията, съдържаща се в сметка „Формиране на дохода“ за периода 2000-2012 г., за да се установят формиралите се макроикономически тенденции. „Generation of income" account contains information on value added components: compensation of employees, taxes on production and imports, subsidies, gross operating surplus, gross mixed income. It complements the information of "Production" account, allowing analysis of the level of wages in sectors and industries of the economy. Data from this account allow committing the income from productive activity to the results achieved by sectors and economic activities. This article provides an analysis of the statistical information contained in the "Generation of income" account for the period 2000-2012, to identify the formation macroeconomic trends.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2507
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2014_81_93.pdf 628.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов