Концепции за устойчивост във фирменото управление

DLib Repository

Концепции за устойчивост във фирменото управление

Show full item record

Title: Концепции за устойчивост във фирменото управление
Author: Хентце, Йоахим; HENTTSE, J.
Abstract: Устойчивото управление поставя акцент върху равнопоставеността между стремежа към печалби и социалната отговорност на предприемаческите проекти. Интегралната му насоченост се свързва с мирогледа за устойчивост на функционирането, която фирменото управление получава вследствие на нов тип управление на ресурсите. Това му позволява така да се впише в природната и социалната среда, че да генерира ефекти за цялото общество. Устойчивото управление представлява система с практическа насоченост, в която са интегрирани подходи, методи и инициативи с разширен целеви обхват. Тяхната основа се търси в концепциите за корпоративен административен кодекс; корпоративно гражданско съзнание; социална корпоративна отговорност; мениджмънтът на съгласието и риск- и шанс-мениджмънт. В статията се анализират случаи от управленската практика на водещи за германската икономика фирми, в които се тиражират и прилагат в различна форма посочените управленски концепции. Stable management focuses on the equality between the pursuit of profit and the social responsibility of entrepreneurial projects. Its integral purposefulness is associated with the ideology of performance stability, which company management receives as a result of a new type of resource management. This allows it to match the natural and social environment in such a way so as to be able to generate effects for the whole society. Stable management is a system of practical orientation in which approaches, methods and initiatives with an expanded target range are integrated. Their basis is sought within the concepts of corporate administrative code, corporate civil consciousness, social corporate responsibility, management of consent and risk and chance-management. In the article cases of managerial practice of leading German economic companies are analyzed, in which the management concepts are indicated, and also circulated and applied in different forms
URI: http://hdl.handle.net/10610/2525
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
23_splitNSA4_2010.swf 207.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов