ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ
Автор: Наама, Карим; NAAMA, K.
Резюме: През XX век сме свидетели на много експерименти и системи за намесване от тоталитарен, фашистки, нацистки и марксистки тип. Пре- обладава впечатлението, че либерализмът е наследство на миналото и не отговаря на реалностите на новия век. Много от развиващите се страни прибягват към външното кредитиране за реализация на растежа. Причина за това е липсата на ресурси и големият държавен сектор, който изпитва финансови, управленски и организационни проблеми. Този сектор не е в състояние да осъществи надеждите, поради възникването на външния дълг на тези страни, постоянния бюджетен дефицит, дефицита на търговския и платежния баланс и др. В резултат на това приватизацията започва като икономическа политика и програма за развитие на няколко развиващите се страни от началото на 80-те години на миналия век.Te реализират различни работни програми за по-добър икономически растеж. Необходимо е обаче тези държави да приемат дългосрочна програма с определена политика за решаване на възникващите социално-икономически и политически проблеми. С настоящето изследване си поставяме задачата да акцентираме върху един актуален проблем – установяването на частния сектор в развиващите се страни. In the 20th century we witnessed too many experiments and systems of intervention of the totalitarian, fascist, Nazi and Marxist type. The predominant impression is that liberalism is a legacy of the past and does not meet the realities of the new century. Many developing countries resort to external lending for the realization of growth. The reason for this is the lack of resources and the large public sector, which encounters financial, managerial and organizational problems. This sector is not able to fulfil expectation due to the external debt of these countries, the permanent budget deficit, the deficit of trade and payment balance etc. As a result, privatization began as an economic policy and development program in several developing countries from the early 80’s of the last century. They implemented various work programs for better economic growth. However it is necessary that these countries adopt a long-term program with a specific policy to solve the emerging socio-economic and political problems. With this study we set ourselves the task of highlighting a topical problem - the establishment of the private sector in developing countries.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2547
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
28_splitNSA1_2011.swf 186.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов