БИОПРОИЗВОДСТВО И ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА НА БИОПРОДУКТИ

DLib Repository

БИОПРОИЗВОДСТВО И ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА НА БИОПРОДУКТИ

Show full item record

Title: БИОПРОИЗВОДСТВО И ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА НА БИОПРОДУКТИ
Author: НИКОЛОВА, МАРИНА; NIKOLOVA, M.
Abstract: Биологичното производство се развива в почти всички страни на Западна Европа и в САЩ. Практикува се все повече и убедително заема нови територии в над сто страни по света. От 90-те години насам производството на биопродукти в световен мащаб непрекъснато нараства. Системно се увеличават и сертифицираните площи не само в света, но и в България. Все по-голям е броят на потребителите, които търсят здравословна, екологосъобразна и незамърсена продукция. Нормативната уредба на биопроизводството, както и на вноса и износа на такъв тип продукция, е вече ясно регламентирана и съобразена с европейските изисквания. Проблемите в България са по-скоро от икономически характер - все още ниските субсидии на хектар, на които имат право българските производители, вкл. биологичните. Въпреки това, потенциалните възможности за увеличаване на обема на произведена биопродукция са благоприятни. Биохраните все още не заемат съществено място в потребителската кошница на българите. Основният проблем е слабата информираност на потребителите относно предимствата на тези продукти, както и доскоро възможностите за различаването им Organic production is utilized in almost all Western European countries and the USA. It is practiced increasingly and convincingly occupies new territories in more than one hundred countries worldwide. Since the 90’s, the worldwide production of organic products is steadily increasing. Certified areas are systematically proliferating, not only throughout the world, but also in Bulgaria. The number of consumers seeking healthy, green and uncontaminated production is growing. The regulation of organic production, as well as the imports and exports of such produce, is already clearly regulated and consistent with European requirements. Problems in Bulgaria are more economic in nature, such as the lower government subsidies per hectare that Bulgarian producers are ligible for, including the producers of biological products. However, the potential opportunities to increase the scope of producing organic products are favourable. Organic foods still do not occupy a significant place in the consumer basket of Bulgarians. The main problem is poor awareness of consumers about the benefits of these products and, until recently, the ability to recognize them
URI: http://hdl.handle.net/10610/2548
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
42_splitNSA1_2011.swf 273.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов