ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА И ПАЗАРНИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА И ПАЗАРНИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА И ПАЗАРНИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Лазаров, Румен; LAZAROV, R.
Резюме: Въз основа на институционално-либералния възглед за икономиката, в статията е извършен сравнителен анализ на икономическата сво-бода в България и другите девет страни – нови членове на ЕС в периода 1998– 2007 г. Чрез анализ на обобщени емпирични факти се търсят отговори на въпросите: как се извършва икономическата промяна, за да се постигне по-ефективно работеща икономика, насочена към преход от централно планиране към пазарна организация; кои са проблемите и какви възможности има за разширяване на икономическата свобода в България. Критично са анализирани проблемните области на институционално-икономическата среда, оказващи най-силно негативно влияние върху икономическата свобода в България. Защитава се тезата, че в България пазарният механизъм е поставен на недостатъчно ефективна институционална основа, а държавната намеса ограничава икономическата свобода. Based on the nstitutional and liberal view of the economy, in this article a comparative analysis of the economic freedom in Bulgaria and the other nine countries – the new EU members in the period 1998 – 2007 - is undertaken. By analyzing the summarized empirical facts, the study seeks answers to the following questions: how economic change is made to attain a more efficiently functioning economy, directed towards the transition from central planning to market organization; which are the problems and what opportunities there are to expand economic freedom in Bulgaria. Problem areas within the institutional and economic environment which bring the most negative impact on economic freedom in Bulgaria are critically analyzed. The thesis that the market mechanism in Bulgaria is insufficient to build an effective institutional foundation while government intervention that restricts economic freedom is defended.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2551
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
66_splitNSA1_2011.swf 2.516Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов