ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДЪРЖАВИТЕ, ПРИЕТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД 2004 г.

DLib Repository

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДЪРЖАВИТЕ, ПРИЕТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД 2004 г.

Show full item record

Title: ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ДЪРЖАВИТЕ, ПРИЕТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД 2004 г.
Author: Тодорова, Таня; TODOROVA, T.
Abstract: В изследването е подчертано, че в условията на световна икономическа криза и забавени темпове на икономически растеж в глобален регионален и национален аспект предизвикателствата пред стабилността на публичния сектор са все повече. В този аспект проблемът за ефективното използване на оскъдните публични финанси и прилагането на качествено ново управление на държавните разходи е особено актуален. В първата част на статията е разгледана ефективността на публичните разходи в съдържателен аспект, като е акцентирано върху необходимостта от нейното повишаване. Във втората част е анализирана емпирично ефективността на публичните разходи в България и държавите, приети в ЕС след 2004 г. Достига се до извода, че тези разходи не се използват достатъчно ефективно в изследваните страни. Аргументирана е необходимостта от намаляване на размера на държавните разходи като процент от БВП и повишаване на тяхната ефективност This study highlights that the challenges facing public sector stability are increasing in terms of the global economic crisis and slow economic growth with regard to global, regional and national aspects. In this respect, the problem of efficient use of scarce public finances and the implementation of new quality management of public expenditures is particularly relevant. The first part of the article examines the effectiveness of public expenditures in a meaningful way, by emphasizing the need for its improvement. The second part empirically analyzes the effectiveness of public expenditures in Bulgaria and the countries that have joined the EU after 2004. It reaches the conclusion that these expenditures are not used effectively enough in the countries surveyed. The necessity for reducing the amount of state expenditures as a percentage of GDP and increasing their efficiency is substantiated.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2553
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
98_splitNSA1_2011.swf 187.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов