ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФАКТОРНИТЕ МОДЕЛИ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА АКТИВНА ДОХОДНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА АКТИВНИЯТ ПОРТФЕЙЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

DLib Repository

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФАКТОРНИТЕ МОДЕЛИ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА АКТИВНА ДОХОДНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА АКТИВНИЯТ ПОРТФЕЙЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Show full item record

Title: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФАКТОРНИТЕ МОДЕЛИ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ НА АКТИВНА ДОХОДНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА АКТИВНИЯТ ПОРТФЕЙЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Author: Илиев, Никола; Iliev, Nikola
Abstract: В основата на управлението на портфейла стоят фундаментални показатели като доходността, рискът и рисковата експозиция. Активният портфейлен мениджмънт (АПМ) извежда иновативния показател активна доходност (алфа). Същата е от ключово значение за успешното приложение на активния портфейлен мениджмънт и реализирането на допълнителна печалба. За да я калкулира, инвеститорът може да използва разнообразие от модели, всеки от които има своите предимства и недостатъци. Разработката преминава през етапите на калкулиране на алфата чрез използването на моделите CAPM и APT. Те се използват в класическата им разновидност и в модифицирана за нуждите на АПМ форма, включваща рискова атрибуция, факторна декомпозиция и декомпозиция на доходността. At the core of portfolio management stand fundamental indicators such as profitability, risk and risk exposure. Active portfolio management (APM) highlights the innovative indicator active return (alpha). It is of key significance for the successful application of active portfolio management and the realization of additional return. To estimate it, the investor can use a variety of models, each having advantages and drawbacks. The paper goes through the stages of estimating alpha using the models CAPM and APT. They are used both in their classical frame and in a modified, for the purpose of APM, form, that includes risk attribution, factor decomposition and return decomposition.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2587
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
3_split_9_2015.swf 1.307Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов