ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РАЗЛИЧИЯТА В КОНВЕРГЕНТНОТО ПОКРИТИЕ НА МААСТРИХТСКИТЕ КРИТЕРИИ. ПРИЛАГАНЕ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ДЪЛГОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЕС

DSpace/Manakin хранилище

ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РАЗЛИЧИЯТА В КОНВЕРГЕНТНОТО ПОКРИТИЕ НА МААСТРИХТСКИТЕ КРИТЕРИИ. ПРИЛАГАНЕ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ДЪЛГОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РАЗЛИЧИЯТА В КОНВЕРГЕНТНОТО ПОКРИТИЕ НА МААСТРИХТСКИТЕ КРИТЕРИИ. ПРИЛАГАНЕ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ДЪЛГОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЕС
Автор: Тодоров, Живко; Todorov, Zhivko
Резюме: Изследването се фокусира върху проблема за диференцираното покритие на системата от правила и параметри или т.нар. Маастрихтска критериална система1. Необходимостта от прилагане на алтернативни подходи за оценка е продиктувана от нуждата от по-точен измерител на реалния интеграционен процес. Приложението на Сигма- и Бета- конвергентните подходи има за основна цел да оцени дали всички обекти във валутния съюз постигат оптималност по отношение изпълнението на реалните и номиналните критерии. Това дава основание да се оценят реалните параметри за оптималност на валутната зона, използвайки определен инструментариум от показатели. Показатели, като „реален БВП на глава от населението“ (per capita in PPS) и „сравнителното ценово равнище“ (comparative price level - CPL) са в основата на двата подхода за прилагане. Включването на дълговата динамика в модела е необходимо условие за оценка значимостта на резултата. The study focuses on the problem of differential coverage on the system of rules and parameters or the so-called "Maastricht criteria system”. The need to implement alternative approaches to assessment is dictated by the need for a more accurate measure of the real integration process. The application of the sigma and beta convergence approaches aims to assess whether all members in the currency union achieve optimal performance in terms of real and nominal criteria. This gives grounds to assess the actual parameters of optimal currency area using certain tools of indicators. Indicators such as real GDP per capita (per capita in PPS) and comparative price level (CPL) are based on two approaches for implementation. Including the debt dynamics in the model is a precondition for assessing the significance of the result.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2598
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
58_split_9_2015.swf 1.130Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов