ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ – ДВИЖЕЩА СИЛА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ

DLib Repository

ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ – ДВИЖЕЩА СИЛА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ

Show full item record

Title: ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ – ДВИЖЕЩА СИЛА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ
Author: Зайкърова, Елис Гюрселова
Abstract: В условията на непрекъснато променящата се среда, изпълнена с множество социално-икономически проблеми, породени главно от протичащите процеси на ускорен научно-технически прогрес, глобализация и интеграция на икономиката и социалната сфера, остро стои проблемът за търсенето и определянето на нов подход при постигане на равновесие в социално-икономическото развитие на регионите и общините в България, намиращ израз в прилагането на принципите на стратегическото планиране, респ. управление на равнище местно развитие. Предмет на разработката е екипът като средство при разрешаване на важни стратегически проблеми на равнище местно развитие. Целта е да се изведе на преден план значимостта на екипната дейност при постигане на набелязаните резултати. Конкретни задачи в това изследване се свеждат до разсъждения относно: общата характеристика на екипа; избора на членове на екипа; избора на подходящ модел при определяне на ролите в екипа – разпределение на задълженията и отговорностите; определяне на правила и стандарти за работа – нормиране; анали- за на факторите, оказващи влияние върху екипната работа.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2599
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
72_split_4_2011.swf 1.198Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов