ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ

DLib Repository

ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ

Show full item record

Title: ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ
Author: Георгиева, Галя; Georgieva, Galya
Abstract: Основните предизвикателства пред нашата страна по пътя към превръщането ѝ в равноправен член на ЕС са свързани както с преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа криза, така и с оценка ефективността на усвоените европейски средства за регионално развитие. На местно, регионално и национално ниво са предприети и осъществени редица мерки, насочени към постигане на целите за структурно приспособяване и развитие по линия на политиката по сближаване в рамките на ЕС. Регионалната политика на България е насочена към преодоляване на проблема за неравенството в развитието на отделните региони на страната и догонване на средното равнище в ЕС. Тя се основава на стратегически цели за преодоляване на предизвикателствата от социално-икономически и инфраструктурен характер, както и към разкриване на местния потенциал и запазване на традициите на българските региони. The main challenges that face our country towards becoming a full member of the EU are both how to overcome the negative effects of the global economic crisis, and to evaluate the effectiveness of the absorbed European funds for regional development. A number of measures have been taken and implemented on local, regional and national levels aimed at achieving the objectives of structural adjustment and development under the cohesion policy within the EU. Bulgaria's regional policy is aimed at tackling the problem of the uneven development in the various regions of the country and catching up with the EU average. It is based on strategic objectives for tackling socio-economic and infrastructural challenges as well for unlocking the local economic potential and preserving the traditions of the Bulgarian regions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2692
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
114_split_9_2015.swf 515.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов