НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦИКЛИЧНИТЕ ЕФЕКТИ В ИКОНОМИКАТА

DLib Repository

НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦИКЛИЧНИТЕ ЕФЕКТИ В ИКОНОМИКАТА

Show full item record

Title: НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦИКЛИЧНИТЕ ЕФЕКТИ В ИКОНОМИКАТА
Author: Каражелев, Детелин; Karazhelev, Detelin
Abstract: Съвременният фискален сектор е динамичен кръстопът на икономическите цели и социалните ползи в обществено-икономическия живот на всяка страна. Динамиката в сектора е естествено следствие от процесите в другите сектори, но и необходимо условие за тяхното нормално функциониране. В същото време фискалната политика е традиционно по-консервативна, а резултатите от нея обичайно се проявяват в средносрочен и дългосрочен период. Настоящата студия се концентрира върху прилагането на различни инструменти на фискалната поли- тика като израз на стремежа за умело и ефективно използване възможностите на държавния бюджет - за управление на eфектите от проявлението на цикличността в икономиката, за осигуряване на стабилност и условия за икономически растеж. The modern fiscal sector plays the role of a dynamic crossroad of economic goals and social benefits in the socio-economic life of every country. The dynamics in the sector is a natural consequence of the processes in the other sectors as well as a necessary condition for their normal functioning. At the same time, the fiscal policy proves to be traditionally more conservative and its results usually occur in the medium- and the long term. This study focuses on the application of various tools of the fiscal policy in an effort to skillfully and efficiently use the capabilities of the state budget to manage the effects of the cyclicality in the economy and to ensure stability and conditions for economic growth.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2693
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
138_split_9_2015.swf 511.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов