ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА

DLib Repository

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА

Show full item record

Title: ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМА
Author: Гарабедян, Хачо; Garabedyan, Hacho
Abstract: Глобализацията на бизнеса и изострянето на конкуренцията провокира нарастващия интерес към въпросите за подобряването на ефективността на веригата на разпределение, развитието и активното внедряване на дистрибуционния подход в практиката на управление на съвременните фирми. Това от своя страна изисква да се разработи аналитичен инструментариум за оценка ефективността на функционирането на дистрибуционните системи и дейността на персонала, обвързан с дистрибуционния мениджмънт на фирмата. В контекста на тези изисквания е и целта на настоящата разработка: да се разгледа същността на категорията „ефективност на дистрибуционната система“ и да се предложи набор от показатели за нейната оценка. Тази цел се конкретизира в следните основни задачи. Първо, извеждане на необходимостта и дефиниране на категорията „дистрибуционна ефективност“. Второ, представяне на възможни показатели за нейната оценка, по фактори, влияещи върху ефективността на дистрибуционната система. Трето, представяне на възможностите на балансираната система от показатели за обвързване на показатели за оценка на дистрибуцията. Споменатите задачи кореспондират с основната теза на автора, че комплексният подход при оценката на дистрибуционната ефективност позволява по-прецизно обвързване на целите, залегнали в дистрибуционната стратегия, с резултатите от функционирането на системата за доставки. The new market realities demand new business practices. According to this many companies implement the distribution approach, which comprehends «establishing the adequacy of information and material flows, the definition of technology for optimal movement of goods and resources, finding the centers of occurrence of loss of time, irrational use of material and labor resources, equipment and remises». The main part of this approach is evaluation of distribution efficiency. According to this the main goal of the paper is to define the term distribution efficiency and to propose a system of measures for its evaluation. We argue that any firm needs a set of measures for evaluation of the efficiency of the distribution system and any aspect needs a different set of measures. The best results could be achieved by using the Balanced Scorecard Approach because it allows linking the distribution strategy with the results of distribution system operation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2699
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
296_split_9_2015.swf 401.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов