ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО РАЗСЛОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО РАЗСЛОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЦИВИЛИЗАЦИОННОТО РАЗСЛОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Автор: Димитрова-Монева, Ивелина; Dimitrova-Moneva, Ivelina
Резюме: Цивилизационното разслояване на обществото се определя по признаците възраст, образование, доходи, икономическа активност и други. Вследствие на това се образуват социални групи, които показват различна склонност към трудова мобилност. В настоящата разработка е изяснена същността и теоретичните концепции за цивилизационното разслояване на обществото. Представени са цивилизационните слоеве и е направена съпоставка с вълните на Алвин Тофлър. Изследвана е зависимостта между безработицата по възрастови групи и дела на тези групи в общата миграция на България. Разслояването по образователен признак влияе в голяма степен върху социалното положение на съответната група и линията на бедността при нея. Доказано е, че лицата с по-високо образователно равнище (висше и средно образование) попадат над линията на бедност, а под нея попадат лицата с начално и основно образование.The civil stratification of the society is defined by age, education, income, economic activity and other indications. As a result different social groups are made and thus they show different tendency to labour mobility. The present study shows the essence and the theoretical concepts of the civil stratification of the society. The civil layers are presented and compared to Alvin Toffler’s waves. The dependency between the unemployment of different age groups and their share in the common migration of Bulgaria is researched. To a great extent the educational stratification affects the social status of the respective group and its poverty threshold. It is proved that people with higher educational level (higher or secondary education) are above the poverty threshold while the ones with primary or elementary education are below it.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2704
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
430_split_9_2015.swf 556.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов