РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ КАТО СТАБИЛИЗАТОРИ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ КРИЗИ И ОСНОВА ЗА РАСТЕЖ

DLib Repository

РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ КАТО СТАБИЛИЗАТОРИ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ КРИЗИ И ОСНОВА ЗА РАСТЕЖ

Show full item record

Title: РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ КАТО СТАБИЛИЗАТОРИ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ КРИЗИ И ОСНОВА ЗА РАСТЕЖ
Author: Ковачева, Мария; Kovacheva, Mariya
Abstract: Настоящото изследване поставя във фокус възможността на резервните валути да стабилизират спекулативните кризи и да създават реална ос- нова за стабилен икономически растеж, при изследване на ефектите и проблемите, възникващи при различните режими на използването им. Целта на изследването е да се провери възможността на резервните ва- лути да стабилизират спекулативните кризи и да създават реална основа за стабилен икономически растеж. Обект на изследване са резервните валути и финансовите режими, чрез които се реализира употребата им. Предмет на изследване са ефектите и проблемите, създадени от използването на резервните валути, като основа и средство за стабилизиране на спекулативните кризи и натрупването на буфери от резервни активи. The article examines the ability of reserve currencies to stabilize speculative crises and create a real basis for sustainable economic growth. The object of the article is reserve currencies and financial regimes that ensure their use. The subject of the article is the effects and the problems generated by the use of reserve currencies as a basis and means of stabilizing speculative crises and accumulation of reserve assets. International monetary system is examined as a framework for creation and functioning of economic processes and actors. The main role of every money system is to encourage economic development, stimulate positive practices and restrict negative effects.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2708
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
24_split_10_2015.swf 279.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов