РОЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ ПРИ ФОРМИРАНЕ ОБЩИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКОТО ДЕЛО

DLib Repository

РОЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ ПРИ ФОРМИРАНЕ ОБЩИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКОТО ДЕЛО

Show full item record

Title: РОЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ ПРИ ФОРМИРАНЕ ОБЩИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКОТО ДЕЛО
Author: Палазова, Цветанка; Palazova, Tsvetanka
Abstract: Всички политики на Европейския съюз преминават през раз- лични етапи на развитие, чиято скорост на протичане зависи не само от националните или наднационалните административни структури, но и от интересите на различните видове неправителствени и бизнес организации. Интегрираната морска политика (ИМП) е по своята същност всеобхватна и включва всички сектори на икономиката, ангажирани с управлението на морските територии. Това означава голямо разнообразие на въвлечените заинтересовани страни. Настоящата разработка разглежда „точките на взаимодействие “ между Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и ИМП, а именно „рибарството“, „опазването на морската околна среда“ и неправителственият сектор. В нея се анализират историческите етапи, довели до създаването на съответните нормативни рамки, моделите на управление и начините на спускане на правилата, с оглед на това да се открие тяхната зависимост от организациите на дребномащабното рибарство (ОДР). Разглеждат се съществуващите дефиниции и определения за подобни структури. Анализират се възможните варианти, които съществуват на ниво ЕС, за въздействие върху общите политики в областта на морското дело от страна на организациите на дребномащабния риболов. All policies of the European Union pass through various stages of development, the promptness of the flow depends not only on the national or supranational administrative structures, but also on the interests of various types of non-governmental (NGO) and business organizations. Integrated Maritime Policy (IMP) is inherently comprehensive and includes all sectors involved in the management of marine areas, with wide range of concerned stakeholders. Thus the research paper deals with the “points of interaction” between the Common Fisheries Policy Fisheries (CFP) and IMP, specifically the “fisheries”, the “protection of the marine environment” and the non-governmental organizations. In addition, it examines the historical stages that led to the establishment of the pertinent regulatory frameworks, governance models and ways of rules implementations with the view of revealing their dependence on small-scale fisheries organizations (SFO). Existing definitions of similar structures and options for impact are examined on EU level, verifying the correlation between SFO and IMP.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2717
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
129_split_10_2015.swf 341.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов