СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ“: ДОПЪЛВАЩИ СЕ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ КОНКУРЕНТИ

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ“: ДОПЪЛВАЩИ СЕ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ КОНКУРЕНТИ

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И „ГОЛЕМИТЕ ДАННИ“: ДОПЪЛВАЩИ СЕ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ КОНКУРЕНТИ
Author: Статева, Галя; Stateva, Galya
Abstract: Настоящата студия е посветена на проблемите, свързани с използването на т.нар. големи данни (Big Data) като източник на информация с многостранно значение и приложение. Изяснено е фундаменталното значение на „големите данни“ и са очертани възможностите за изследване и анализ чрез тяхното използване. Посочени са етапите на обработката на Big Data и са изведени техните характерни черти и особености. Направен е обзор на решени казуси от световната практика на работа с „големи данни“ в различни сфери на социално-икономическия живот на обществото. Изяснени са основни проблеми при работата с Big Data и възможностите за количествено установяване на общата грешка. Чрез извеждане на предимствата и недостатъците на източниците на официална статистическа информация и на „големите данни“ са очертани общите черти и различията, които са база за избор на данни в динамично променящата се информационна среда. The current paper is devoted to the problems connected to the usage of the so-called Big Data as a source of information with multiple meanings and applications. The fundamental meaning of Big Data is clarified and the opportunities for researching and analyzing are outlined. The processing stages of the Big Data are presented and their characteristics and features are determined. A summary is made of the resolved cases from the international practice of work with Big Data in different areas of the socio-economic life of the society. Major complications in the work with Big Data and the possibilities of the quantitative establishment of total error are explained. By concluding the advantages and disadvantages of the sources of official statistical information and Big Data, common characteristics and differences, which are a base of choice of data in the dynamically changing informational environment are defined.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2722
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
169_split_10_2015.swf 401.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов