СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО

DSpace/Manakin хранилище

СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СПЕЦИФИЧНИ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО
Автор: Узун, Несрин; Uzun, Nesrin
Резюме: Строителството е един от ключовите отрасли на съвременната икономика и като особено важен потребител на различни видове ресурси (материални, човешки и финансови), и като доставчик на готова продукция за почти всички останали икономически отрасли. Актуалността на изследването се обуславя именно от тази негова особена роля в икономиката, както и от необходимостта от изясняването на различни аспекти, свързани с финансовото управление на отрасъла на фирмено ниво. Настоящото изследване си поставя за цел да открои специфичните особености и аспекти на финансовото управление на строителните фирми, в областта на жилищното строителство, включително и особеностите на инвестиционния процес в строителството, като ключова предпоставка за тяхното устойчиво развитие и стабилност. Housing is one of the key sectors of the modern economy, both as a particularly important consumer of various types of resources (material, human and financial) and as a supplier of finished products to almost all other economic sectors. The actuality of the research is determined particularly by its special role in the economy and the need to clarify various aspects related to the financial management of the sector at company level. This study aims to highlight the specific features and aspects of the financial management of the construction companies in the field of housing, including the characteristics of the investment process in construction, as a key prerequisite for their sustainable development and stability.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2728
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
267_split_10_2015.swf 223.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов