КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – РЕГУЛАТОРНИ СТАНДАРТИ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА

DLib Repository

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – РЕГУЛАТОРНИ СТАНДАРТИ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА

Show full item record

Title: КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – РЕГУЛАТОРНИ СТАНДАРТИ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА
Author: Младенова, Мария; Mladenova, Mariya
Abstract: Инвестиционните посредници, като специфичен участник на пазара, подлежат на особено отчитане на дейността си. Това се регламентира с различни нормативни документи и международни стандарти, което цели интегриране на националните изисквания с международните практики. България е част от Европейския съюз, което налага уеднаквяване на качеството на извършваните услуги от инвестиционните посредници. Дейностите, които те извършват, изискват отделни критерии за размера на основния им капитал и отделни бланки за годишното им финансово отчитане. Това улеснява четенето на представената от тях счетоводна и финансова информация и гарантира вземане на по-добри управ- ленски решения. Правилно управляваният инвестиционен посредник увеличава предлаганите услуги и буди доверие у клиентите си. Investment intermediaries, as specific market participants, are subject to special reporting. This is regulated by various regulations and international standards, which seeks to integrate national requirements with international practices. Bulgaria is a part of the European Union, which imposes uniformity in the quality of services provided by investment intermediaries. The activities they perform require separate criteria for the size of their basic capital and separate forms for the annual financial reporting. This facilitates the reading of the submitted accounting and financial information and ensures making better management decisions. A well-run investment intermediary increases the volume of rendered services and evokes trust in customers.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2735
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
321_split_10_2015.swf 442.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов