СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК

DLib Repository

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК

Show full item record

Title: СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК
Author: Кръстева, Габриела; Krasteva, Gabriela
Abstract: Финансовият риск е сложна и многопластова съвкупност от определени видове рискове, свързани с различни елементи от цялостната дейност, структура и управление на фирмата, както и засягащи субективните интереси на инвеститорите, които участват в борсовата търговия. На финансовите пазари се търгува с разнообразни финансови инструменти с различен характер, доходност, възвръщаемост и падеж. Тези техни особености са пряко обвързани с различните категории финансов риск. В текущото изследване ще бъдат разгледани същността на видовете финансови рискове и финансовите инструменти, обвързани с тях. The financial risk is a complex and multi-layered set of certain types of risks, associated with different elements of the overall operation and management structure of the company, as well as affecting the subjective interests of the investors involved in stock trading. Financial markets deal with various financial instruments of a different nature, profitability, return and maturity. These characteristics are directly related to the different categories of financial risk. The present research examines the nature of the types of financial risk and the related financial instruments.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2736
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
336_split_10_2015.swf 233.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов