ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И МЕНИДЖЪРСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

DLib Repository

ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И МЕНИДЖЪРСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

Show full item record

Title: ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И МЕНИДЖЪРСКОТО ПОВЕДЕНИЕ
Author: Шопов, Иван; Shopov, Ivan
Abstract: На съвременния етап актуалността на разглежданата проблематика се обуславя главно от потребностите на реалната управленска практика във фирмите и от необходимостта да се предложи тя с теоретично и приложно познание, което да й позволи, методологически правилно и методично точно да осъществява съответните промени във фирмената култура и мениджърското поведение на конкретната организация. Статията е посветена на един аспект в сферата на мениджмънта – взаимната връзка и взаимодействие на фирмената култура и мениджърското поведение. Обект на анализ и оценка са някои еклектични възгледи на формулировки за тях, като за целта е използван съответен инструментариум. Обобщени са характерните черти на съвременния профил на фирмената култура и свързаното с нея мениджърско поведение. Разгледани са атрибутивната специфика на мениджърското поведение, основните бизнес проблеми на практикуващите мениджъри, както и факторите, влияещи върху фирмената култура, и то през призмата на мениджърския опит на автора. Разбира се, такъв подход не е нов, тъй като това е един от основните моменти, свързан с изследването на процесите по развитието на мениджмънта. Новото е, че са определени резултатите от лансираната идея за необходимостта от структурна и логическа последователност при изследването на процесите в триадата „теория – практика – бизнес правила“. Накрая са направени съответните изводи за използваните фирмена култура и мениджърско поведение при определяне ефективността на мениджмънта от гледна точка просперитета на българските организации като цяло. The timeliness of the issues explored in the present article stems to a large extent from the needs of the management practice in companies and from the necessity to provide for the theoretical and applied knowledge that will allow the implementation of the required changes in corporate culture and managerial behaviour of an organization using appropriate methodology and suitable methods.The article explores an aspect in the field of management - the interconnection and interaction of corporate culture and managerial behaviour. The object of analysis and evaluation is, using the appropriate instruments, to analyse and evaluate some related eclectic views. It offers a summary of the characteristic features of modern profile of corporate culture and the related managerial behaviour. The paper also discusses, through the prism of the managerial experience of the author, the specific attributes of managerial behaviour, the major business issues that operating managers face and the factors that influence corporate culture. Of course, such an approach is not a new one, since it is one of the main points related to the study of the processes of management development. What is new is that the paper specifies the outcome of the idea that the processes in the triad „theory - practice - business rules“ need to be studied in a logical and structural sequence. Finally, it offers conclusions on the explored corporate culture and the managerial behaviour for determining the effectiveness of management in terms of the prosperity of the Bulgarian organizations in general.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2742
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
407_split_10_2015.swf 269.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов