СЕРТИФИКАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГОРСКИЯ СЕКТОР

DLib Repository

СЕРТИФИКАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГОРСКИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: СЕРТИФИКАЦИЯТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГОРСКИЯ СЕКТОР
Author: Йоновска, Илка; Yonovska, Ilka
Abstract: Идеята за устойчиво икономическо развитие първоначално бе разработена единствено на теоретично равнище, но на по-късен етап заинтересуваните страни започнаха да търсят механизми за неговото реално осъществяване. Сертифицирането на горите, дървесината и продуктите от нея са механизъм за подпомагане трансформирането на горския сектор на принципите на устойчивото развитие. Чрез сертифицирането потребителите придобиват увереност, че стоката, която купуват, не е резултат от прекомерно експлоатиращо природните ресурси производство, а резултат от социално и екологично ориентирано производство и отговаря на всички законови изисквания. По този начин се постига баланс на изискванията на всички стопански субекти по веригата от гората до магазина. Сертификацията е в унисон с изискванията на Регламент (ЕС) №995/20101 (ЕUTR) за дървения материал и изделия от дървен материал, които се пускат на пазара в ЕС за първи път, тъй като регламентът противодейства на търговията с незаконно добит дървен материал и изделия от него. The idea of sustainable economic development was originally developed only on a theoretical level, but at a later stage, interested parties began to seek mechanisms for its actual implementation. Certification of forests and wood products is a mechanism to support the movement of the forestry sector in the line of sustainable development. Through it, users gain confidence that the product they are buying is not the result of overexploited natural resources production, but rather the result of socially and environmentally oriented production and meets all legal requirements thus balancing requirements of all operators in the chain from the forest to the store. The certification is in line with the requirements of Regulation (EU ) №995 / 2010 ( EUTR ) for timber and timber products which are placed on the EU market for the first time since the regulation combat the trade in illegally harvested timber and articles thereof.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2748
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
422_split_10_2015.swf 273.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов