СЧЕТОВОДНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

DLib Repository

СЧЕТОВОДНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Author: Живкова, Лидия; Zhivkova, Lidiya
Abstract: В статията се изследват счетоводно-организационните особености на собствения капитал и пасивите в юридическите лица с нестопанска цел. Целта на разработката е да се анализират особеностите в организацията и счетоводното отчитане на капитала, резервите, резултата от дейността и финансиранията и получените заеми в предприятията с нестопанска цел. За изпълнението на тази цел са формулирани следните задачи: да се анализира съществуващата практика и нормативната уредба по темата на изложението; да се предложат варианти за оптимизиране на отчетния процес в предприятията с нестопанска дейност. В работата се обосновава тезата, че съществуват възможности за оптимизиране на организацията и счетоводното отчитане на собствения капитал и пасивите в изследваните предприятия. В заключение се обобщава, че големият обществен интерес към присъщите функции на тези организации предполага и обоснования стремеж към разкриване и извеждане на възможностите за счетоводно отчитане на имуществото и дейността им. Всичко това предопределя по безспорен начин важната роля и не- обходимостта от оптимизация на възможностите за счетоводното отчитане на собствения капитал и на пасивите като елементи от имуществото на юридичес- ките лица с нестопанска цел. This paper deals with some aspects of the organisation and accounting of equity and liabilities in non-profit legal entities. The purpose of the study is to analyse the specific features of the organization and accounting of capital, reserves, financial results, funding and borrowing of non-profit entities. In order to accomplish thus formulated purpose, two main tasks have been set: first, to provide an analysis of currently existing practice and regulatory framework, and second, to suggest options for optimizing the accounting and organisation process in non-profit entities. The thesis statement of the paper supports the view that there exist opportunities for optimizing the organization and accounting of equity and liabilities in the enterprises which are the subject of this research. The conclusion made is that there is huge public interest in the functions of these organizations, which justifies the need to identify available options for accounting their property and operation. This highlights the importance and the necessity to optimise the organization process and the accounting of equity and liabilities as elements of the accounting system of non-profit legal entities.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2774
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
547_split_10_2015.swf 235.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов