СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

DLib Repository

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Author: Гутева, Петя; Guteva, Petya
Abstract: Настоящата разработка има за цел да изследва счетоводните аспекти на специфичните разходи за персонала в бюджетните организации. За постигането ѝ се решават последователно следните задачи: изяснява се същността на специфичните разходи за персонала в бюджетните организации и се представя счетоводното им отчитане, както и възможностите за неговото усъвършенстване. Защитава се тезата, че съществуват възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на специфичните разходи за персонала в бюджетните организации. Резултатите от проведеното изследване могат да се обособят в следните направления: изяснена е същността на специфичните разходи за персонала; предложени са насоки за усъвършенстване счетоводното отчитане на разходите за социално-битово и културно обслужване (СБКО); представени са възможности за подобряване счетоводното отчитане на задължителните специфични разходи за персонала. This paper aims at examining some accounting aspects of specific personnel costs in budget organizations. In order to accomplish this, a number of tasks are solved: first, to elucidate the nature of specific personnel costs in budget organizations; second, to review model of accounting specific personnel costs and finally, to present opportunities for improving this model. The underlying thesis of the paper is that there are opportunities for improving the model of accounting specific personnel costs in budget organizations. The findings of the survey conducted may be summarized as follows: the nature of specific personnel costs has been clarified; guidelines for improving accounting expenditures on social utilities and cultural services as well as expenditures on uniforms and workwear have been reviewed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2776
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
562_split_10_2015.swf 244.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов