ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И ФИСКАЛ- НАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (КРОС АНАЛИЗ ЗА ПЕРИОДА 2007-2011 г.)

DSpace/Manakin хранилище

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И ФИСКАЛ- НАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (КРОС АНАЛИЗ ЗА ПЕРИОДА 2007-2011 г.)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И ФИСКАЛ- НАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (КРОС АНАЛИЗ ЗА ПЕРИОДА 2007-2011 г.)
Автор: Захариев, Андрей; ZAHARIEV, A.
Резюме: Обект на изследване в статията са общинските съвети като фактор в процеса на фискална децентрализация в мандата 2007–2011 г., а негов предмет – очакванията и тенденциите при поемането на отговорности от страна на общинските съвети при релевантно захранване с ресурси от страна на централната власт. Статията е структурирана в две основни части. Целта на първата част от изследването е да представи сегментирано извлечение от основни резултати от анкетно проучване сред председатели на общински съвети (мандат 2007–2011 г.) с оглед установяване на основни тенденции, както в посока поемане на отговорности, така и в посока осигуряване с ресурси. Целта на втората част от изследването е чрез приложение на метода на крос анализа към резултатите от анкетното проучване на тенденциите във фискалната децентрализация за периода 2007–2011 г. да се установи наличието на сегментирана позиция спрямо основните тествани въпроси сред председателите на общински съвети в общини, групирани от гледна точка на нагласите за определяне на водещите такси по ЗМДТ – таксата за ползване на детски градини и таксата за битовия отпадък. Използвани са анкетният метод за изследване, графичен и крос анализ. Водещият извод е, че при наличие на сигурност в ресурсите, общинските съвети ще имат по-голяма склонност при провеждане на политики със социална значимост (какъвто е примера със субсидирането на издръжката на детските градини при определянето на таксата за тяхното ползване). Паралелно анализите, свързани с таксата върху битовия отпадък показват категорична склонност за отказ от досегашната политика на тарифиране по данъчна оценка на имотите и преминаване към разрешената по закон, но трудно администрирана тарифа, отчитаща броя живущи в съответния имот. The object of study in this article are municipal councils as a factor in the process of fiscal decentralization in the 2007-2011 mandate, and its subject - the expectations and trends in the assumption of responsibilities by municipal councils in the relevant supply of resources by the central authority. The article consists of two main parts. The aim of the first part of this study is to present a segmented statement of the main results of the survey made among chairmen of municipal councils (mandate 2007-2011) to establish the basic trends in both the direction of the assumption of responsibility and towards ensuring resources. The aim of the second part is to establish the existence of a segmented position on major issues tested among chairmen of municipal councils within municipalities and grouped in terms of their attitudes to determine the leading charges according to the law on local taxes - the fee for use of kindergartens and the fee for residential waste by applying the method of cross analysis to the survey results of the trends in fiscal decentralization for the period 2007-2011. Questionnaires, and graphic and cross analysis research methods are used. The main conclusion is that when there is a presence of security in resources, municipal councils will have a greater propensity to provide policies of social significance (such as the example of subsidizing the cost of kindergarten in determining the fee for their use). Analyzes related to the levy for domestic waste clearly show a tendency for denial of the current policy for charging tax valuation of properties and to change to the legal tariff which is difficult to administer, having in mind the number of residents in the relevant property.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2778
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
21_splitNSA2_2012.swf 556.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов