ПО ВЪПРОСА ЗА СЪЩНОСТТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

DSpace/Manakin хранилище

ПО ВЪПРОСА ЗА СЪЩНОСТТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПО ВЪПРОСА ЗА СЪЩНОСТТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Автор: Михайлова, Мариета; Mihaylova, Marieta
Резюме: В статията се изследват същността и счетоводното отчитане на собствения капитал само в капиталовите дружества1. Целта е да се представи счетоводното му отчитане, а получената от него информация да се представи вярно и честно във финансовите отчети на дружеството и техните ползватели. Задачите на изследването са да се изясни същността на собствения капитал и на неговите елементи, както и представянето на тяхното счетоводно отчитане. Счетоводното отчитане на собствения капитал се осъществява по счетоводните сметки, предвидени в Раздел І Сметки за капитали на Примерния индивидуален сметкоплан на дружествата. При вярното и честното счетоводно отразя- ване на стопанските операции, свързани с имуществото на дружеството, в края на отчетния период се получава информация за постигнатото и реалното финансово състояние на дружеството. The article examines the nature and accounting for equity in capital companies. The purpose is to outline its accounting, and the obtained information to present a true and fair view of the financial statements of the company and their users. The tasks of the study are to clarify the nature of the equity and its elements, as well as to present their accounting. Accounting for equity is carried in the accounts provided for in Section I Capital Accounts in the Sample individual accounts of the companies. When correctly and fairly reported the accounting business transactions related to the company's property provide at the end of the reporting period information on the performance and the actual financial position of the company.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2779
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
576_split_10_2015.swf 258.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов