ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО И БЪЛГАРСКАТА ПРОЕКЦИЯ

DLib Repository

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО И БЪЛГАРСКАТА ПРОЕКЦИЯ

Show full item record

Title: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО И БЪЛГАРСКАТА ПРОЕКЦИЯ
Author: Божинова, Марияна В.; BOJINOVA, M.
Abstract: Интернационализацията на търговията на дребно е обективен, динамично развиващ се процес, обхващащ все повече пазари и региони. В статията се изследва и анализира този сложен процес и степента на проявлението му на българския пазар. Очертават се различните начини, използвани от крупните търговци на дребно (ритейлъри) за навлизане на международните пазари, като се откроява най-прилаганият – органичната експанзия. Проследява се развитието на процеса на интернационализация на търговията на дребно в България и неговото въздействие върху концентрацията на търговската дейност. Доказва се правата зависимост между степента на интернационализация и равнището на конкуренция в сектора. Оценява се влиянието на търговските вериги върху останалите участници в дистрибуционните канали - доставчиците и потребителите. The internationalization of retail is an objective, dynamically evolving process, involving more and more markets and regions. This article examines and analyzes this complex process and its degree of manifestation in the Bulgarian market. Different methods used by large retailers to enter international markets are outlined, where the one most applied - organic expansion stands out. The progress of the internationalization of retail in Bulgaria and its impact on the concentration of commercial activity is traced. The direct relationship between the degree of internationalization and the level of competition in this sector is proved. The impact of retailers on other participants in the distribution channels - providers and consumers is appraised.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2781
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
34_splitNSA2_2012.swf 573.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов