ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ДАНЪЧНОТО ПРАВО

DLib Repository

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ДАНЪЧНОТО ПРАВО

Show full item record

Title: ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ДАНЪЧНОТО ПРАВО
Author: Димитров, Пенко; DIMITROV, P.
Abstract: В статията са разгледани особените случаи на доброволно представителство в данъчното право. Въз основа на анализа на данъч- ните правни норми са изведени специфичните особености на добро- волното представителство, осъществявано от акредитиран представител по Закона за данък върху добавената стойност и данъчен представител по Закона за данък върху застрахователните премии. Специално внима- ние е отделено на солидарната отговорност на тези представители за изпълнението на данъчните задължения на представляваните от тях данъчни субекти. The article discusses special cases of voluntary representation in tax law. The specifics of voluntary representation performed by an accredited representative of the law regarding Value Added Tax and a tax representative of the law regarding the tax on insurance premiums are outlined based on the analysis of tax rules. Special attention is paid to the joint responsibility of these representatives for the implementation of the tax obligations of the taxpayers they represent.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2784
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
62_splitNSA2_2012.swf 693.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов