СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Author: Овчинников, Евгени; Ovchinnikov, Evgeni
Abstract: Настоящата статия е посветена на основни аспекти при анализа на динамични зависимости в контекста на взаимовръзката между доходите и потреблението на домакинствата в България. След изясняване на природата на динамичните зависимости са идентифицирани различията между тях и статичните зависимости в съдържателен и познавателен аспект. Изведени са методологичните особености при приложението на статистическите методи за анализ на динамични зависимости и е направен опит да се изяснят проблемите при неговото информационно осигуряване. Въз основа на проведения статистически анализ на зависимостта между реалните парични доходи и разходи на лице от домакинство са оценени средната и пределната склонност към потребление. The paper aims at revealing the basic aspects of the analysis of dynamic relationships, with application to the relation between household income and consumption in Bulgaria. After clarifying the nature of the dynamic relationships, I identify the difference between them and the static relationships in meaningful and cognitive aspect. I establish the methodological characteristics of the application of the statistical methods for the analysis of the dynamic relationships and I attempt to clarify the problems with its informational basis. I estimate the average and marginal propensity to consume by analyzing the relation between real per capita household monetary income and expenditure.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2786
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
606_split_10_2015.swf 328.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов