ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ КАПИТАЛ, ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

DLib Repository

ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ КАПИТАЛ, ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Show full item record

Title: ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ КАПИТАЛ, ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Author: Тодоров, Тодор Д.; TODOROV, T.
Abstract: Настоящата статия представлява опит да се направи паралел между инвестициите във физически капитал и основни параметри на пазара на труда, каквито са заетостта и безработицата. Застъпено е становището, че недостатъчните инвестиции са в основната на трайно високата безработица и възпрепятстват постигането на високи темпове на съживяване на трудовия пазар в условията на икономическо възстановяване. Резултатите от проведеното за България изследване на връзките между разходите за придобиване на ДМА и динамиката на заетостта и безработицата потвърждават подобен извод. В този контекст, целевата финансова подкрепа на частния сектор по линия на европейските фондове е изтъкната като един от най-ефективните начини за насърчаване на инвестиционната активност в икономически сектори и дейности с потенциал за създаване на устойчиви работни места. This article is an attempt to make parallels between the investment in physical capital and the main parameters of the labor market, such as employment and unemployment. The following standpoint is included-insufficient investments are the basis for sustained high unemployment and prevent reaching high rates of revitalization of the labor market in terms of economic recovery. Results of a survey conducted in Bulgaria regarding the links between acquisition cost of tangible fixed assets and the dynamics of employment and unemployment confirm such a conclusion. In this context, targeted financial support for the private sector under EU funding is highlighted as one of the most effective ways to promote investment activity in economic sectors and activities with the potential to create sustainable jobs.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2787
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
77_splitNSA2_2012.swf 944.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов