ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

DLib Repository

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Show full item record

Title: ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
Author: Моллов, Йордан; Mollov, Jordan
Abstract: Статията има за цел с помощта на статистически методи да ус- танови и представи тенденциите и закономерностите в производството на елект- роенергия от възобновяеми източници и вчастност от вятърна енергия. Разгледани са някои теоретични концепции и технологични особености на извличането на вятърна енергия от големи височини и възможностите за приложение на тази технология в България. Извършен е статистически анализ на тенденциите и зако- номерностите в производството на електроенергия от възобновяеми източници (общо и от вятърни турбини) в България за периода 2004‒2013 г. The goal of this article is, using statistical methods and analyses, to identify and outline the trends and the tendencies in the cycle of production of electrical power from renewable energy sources, in particular, the wind technology. We have described few concepts and specifics of the existing technology in the production of energy from wind and the potential of applying this technology in Bulgaria. We have conducted statistical analyses of the observed trends in the production of both output from all renewable sources and output from the wind technology in particular. This research is focused primarily on the period between the years 2004 and 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2791
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
664_split_10_2015.swf 382.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов