ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ КАТЕГОРИИ И ЗАВИСИМОСТИ

DSpace/Manakin хранилище

ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ КАТЕГОРИИ И ЗАВИСИМОСТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ КАТЕГОРИИ И ЗАВИСИМОСТИ
Автор: Димитрова, Теодора; DIMITROVA, T.
Резюме: Домакинствата имат специфична роля във финансовата система и особености, отличаващи ги от държавата и корпорациите като икономически агенти. Те са първични по отношение на останалите, а финансовият им статус непосредствено определя обема на платежоспособното търсене в националната икономика и се явява главен показател за нейното благосъстояние. Във връзка с това настоящата разработка си поставя за цел да анализира бюджетите на домакинствата в Република България и свързани с управлението им финансови категории и макроиндикатори с времеви хоризонт 2007-2011 г., с оглед извеждане на тенденции и зависимости, породени от въздействието на глобалната финансово-икономическа криза, и формулиране на оптимизационни решения. Households play a specific role in the financial system and also have specific features which distinguish them from the state and corporations as economic agents. They are of primary concern in relation to the others, and their financial status directly determines the volume of solvent demand in the national economy and is a general index of its well-being. In connection with this, the presented paper aims to analyze household budgets in the Republic of Bulgaria and to link them to management financial categories and macroindicators with a time horizon of 2007-2011 in order to deduce trends and dependences which have emerged due to the impact of the global financial and economic crisis, and to formulate optimal decisions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2825
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
20_splitNSA3_2012.swf 916.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов