ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ КАТЕГОРИИ И ЗАВИСИМОСТИ

DLib Repository

ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ КАТЕГОРИИ И ЗАВИСИМОСТИ

Show full item record

Title: ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ КАТЕГОРИИ И ЗАВИСИМОСТИ
Author: Димитрова, Теодора; DIMITROVA, T.
Abstract: Домакинствата имат специфична роля във финансовата система и особености, отличаващи ги от държавата и корпорациите като икономически агенти. Те са първични по отношение на останалите, а финансовият им статус непосредствено определя обема на платежоспособното търсене в националната икономика и се явява главен показател за нейното благосъстояние. Във връзка с това настоящата разработка си поставя за цел да анализира бюджетите на домакинствата в Република България и свързани с управлението им финансови категории и макроиндикатори с времеви хоризонт 2007-2011 г., с оглед извеждане на тенденции и зависимости, породени от въздействието на глобалната финансово-икономическа криза, и формулиране на оптимизационни решения. Households play a specific role in the financial system and also have specific features which distinguish them from the state and corporations as economic agents. They are of primary concern in relation to the others, and their financial status directly determines the volume of solvent demand in the national economy and is a general index of its well-being. In connection with this, the presented paper aims to analyze household budgets in the Republic of Bulgaria and to link them to management financial categories and macroindicators with a time horizon of 2007-2011 in order to deduce trends and dependences which have emerged due to the impact of the global financial and economic crisis, and to formulate optimal decisions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2825
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
20_splitNSA3_2012.swf 916.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов