ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕГАТИВНА БИЗНЕС СРЕДА

DLib Repository

ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕГАТИВНА БИЗНЕС СРЕДА

Show full item record

Title: ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕГАТИВНА БИЗНЕС СРЕДА
Author: Иванова, Зоя; IVANOVA, Z.
Abstract: Големите нефинансови предприятия заемат важно място в бъл- гарската икономика. След присъединяването на страната ни към Европейския съюз те са изправени пред сериозни предизвикателства вследствие на динамичната бизнес среда. Това неминуемо оказва влияние и върху тяхното поведение, ефективното функциониране и бъдещото им развитие. На основата на многоаспектно анализиране на статистическа и емпирична информация, използвайки разнообразни подходи и методи, се представя състоянието и степента на влияние на социално-икономическите фактори върху големите нефинансови предприятия у нас. Откроени са част от проблемите и предизвикателствата, които стоят пред тях, а също и прилаганите добри практики. Large non-financial companies figure prominently in the Bulgarian economy. They are facing serious challenges due to the dynamic business environment after Bulgaria’s accession to the European Union. This inevitably has an impact on their behavior, efficient operation and future development. The status and influence of social and economic factors on large non-financial companies in the country are presented based on the multidimensional analysis of statistical and empirical information and using a variety of approaches and methods. Some of the problems and challenges they face, as well as best practice applied are highlighted.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2829
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
77_splitNSA3_2012.swf 507.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов