ПРИЗНАВАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

DLib Repository

ПРИЗНАВАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Show full item record

Title: ПРИЗНАВАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Author: Атанасов, Атанас; ATANASOV, AT.
Abstract: В статията се изследват счетоводните аспекти на признаването и оценяването на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция. Характеризирани са в съдържателно отношение основните работни понятия по темата на разработката. Анализирани са подходите и възможностите за признаване и оценяване на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция,регламентирани в приложимите счетоводни стандарти. В заключение се обобщава, че обоснованият избор на подходи, правилното и последователното им прилагане при признаване и оценяване на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция е основание за коректното представяне на отчетната информация за тях в текущото и периодично счетоводно отчитане на предприятието. The accounting aspects of the recognition and evaluation of biological assets and agriculture production are investigated. The main working terms related to the theme of the work presented are characterized, reflecting their essence. The approaches and the possibilities regarding the recognition and evaluation of biological assets and agriculture production are analyzed and regulated by the appropriate accounting standards. In conclusion an articulated selection of approaches and their correct application in the recognition and evaluation of biological assets and agriculture production are summarized and this is seen as grounds for the correct provision of accounting information about them in current and periodical accounting in an enterprise.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2844
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
29_split_NSA4_2012.swf 327.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов