БАНКОВИЯТ КРЕДИТ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

DSpace/Manakin хранилище

БАНКОВИЯТ КРЕДИТ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БАНКОВИЯТ КРЕДИТ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
Автор: Вечев, Венцислав; VECHEV, V.
Резюме: Кредитната дейност, осъществявана от търговските банки, е ос- новният източник на приходи под формата на лихви, такси, комисиони и др., които банковите предприятия реализират. При осъществяване на този вид операции банковите предприятия следва да се съобразяват с редица обстоятелства, като: адекватност на капиталовата база, изложеност на риск и др. За извършването на тази комплексна оценка на кредитната дейност е необходимо банките да раз полагат с информационен продукт, който е с достатъчна степен на акту алност, аналитичност и надеждност. Получаването на информационен продукт с такива характеристики е възможно от системата на осъществявания в банките текущ и периодичен счетоводно-отчетен процес. За да се постигне посочената цел, възниква необходимостта от задълбочена характеристика на кредитите, предоставяни от търговските банки, като обект на счетоводно отчитане. Целта на настоящата разработка е да се характеризират банковите кредити като обект на счетоводно отчитане, посредством което ще се повиши качеството на счетоводния информационен продукт и на тази основа – неговата полезност относно вземането на решения от различните потребители на счетоводната информация. Credit activity carried out by commercial banks is the main source of incomes in the form of interest rates, taxes, commissions, etc., which bank enterprises realize. When realizing such types of operations bank enterprises should have in mind a number of circumstances, as, for instance, the adequacy of the capital basis, exposure to risks, etc. To be able to perform such a complex evaluation of credit activity it is necessary for the banks to possess an information product which is actual, analytical and reliable. Providing an information product with such features is possible via the system of current and periodical accounting processes realized in banks. For achieving this goal a necessity emerges for a deepening characterization of credits provided by the commercial banks, as an object of accounting. The aim of the work presented is to characterize bank credits as an object of accounting, via which the quality of the accounting information product will increase and, on this basis, its usefulness regarding decision making by various users of accounting information.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2858
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
70_split_NSA4_2012.swf 526.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов