КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

DLib Repository

КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

Show full item record

Title: КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ
Author: Стоянова, Станислава
Abstract: Политиката на постоянни иновации, организационните промени, глобализацията и масовото навлизане на комуникационни и информационни технологии налагат проектния екип като неотложна практика в много от съвременните компании. Екипната форма на работа е непреходна характеристика на проектната дейност, а управлението на проекти се явява стимул за утвърждаването на екипа. Това е така, защото реализирането на ползите от приложението на съвременните методи и подходи за управление на проекти зависи в най-голяма степен от качествата и способностите на ръководителите и участниците в проектните екипи. Актуалността на изследваната проблематика произтича от на- растващото значение на проектната дейност в света на бизнеса и от осъзнатата необходимост от все по-широко използване на проектния екип във връзка с адаптирането към динамичните организационни промени. Целта на статията е да се изследват основните аспекти при фор- мирането и управлението на екипи в проектната дейност. За постигане на така формулираната цел са поставени за решаване следните основни задачи: (1) представяне на основните групи процеси, които включва управлението на проекти и изследване на дейността в условията на екипност; (2) открояване на същността и особеностите на проектния екип, които го отличават от другите видове екипи; (3) изследване на отделните етапи, през които преминават проектните екипи в процеса на своето изграждане и анализиране на процесите, свързани с организирането, уп- авлението и ръководенето на членовете на проектния екип; (4) представяне и анализ на моделите за управление на проектните екипи в зависимост от естеството на организационната структура на управление.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2873
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
63_PDFsam_NSA2_2015.swf 760.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов