ДИНАМИЧНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДИ – КОИНТЕГРАЦИЯ И МОДЕЛ С КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКАТА

DSpace/Manakin хранилище

ДИНАМИЧНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДИ – КОИНТЕГРАЦИЯ И МОДЕЛ С КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДИНАМИЧНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДИ – КОИНТЕГРАЦИЯ И МОДЕЛ С КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКАТА
Автор: Овчинников, Евгени
Резюме: В доклада е изследвана динамичната зависимост ме- жду потреблението и доходите в България чрез построяване на мо- дел с корекция на грешката. Разгледани са основните теоретични концепции и модели, обясняващи връзката между потреблението и доходите. Обърнато е внимание на информационното осигуряване на анализа на зависимостта между тях, като са представени характе- ризиращите ги статистически показатели. Въз основа на коинте- грационната зависимост между потреблението и доходите в Бълга- рия за периода 1999 – 2014 година е построен модел с корекция на грешката. На базата на оценките на параметрите на модела са на- правени изводи за зависимостта между потреблението и доходите както в дългосрочен, така и в краткосрочен аспект.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2999
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n41_308_tom1Konf_80 tom 1.pdf 431.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов