ДИНАМИЧНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДИ – КОИНТЕГРАЦИЯ И МОДЕЛ С КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКАТА

DLib Repository

ДИНАМИЧНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДИ – КОИНТЕГРАЦИЯ И МОДЕЛ С КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКАТА

Show full item record

Title: ДИНАМИЧНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДИ – КОИНТЕГРАЦИЯ И МОДЕЛ С КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКАТА
Author: Овчинников, Евгени
Abstract: В доклада е изследвана динамичната зависимост ме- жду потреблението и доходите в България чрез построяване на мо- дел с корекция на грешката. Разгледани са основните теоретични концепции и модели, обясняващи връзката между потреблението и доходите. Обърнато е внимание на информационното осигуряване на анализа на зависимостта между тях, като са представени характе- ризиращите ги статистически показатели. Въз основа на коинте- грационната зависимост между потреблението и доходите в Бълга- рия за периода 1999 – 2014 година е построен модел с корекция на грешката. На базата на оценките на параметрите на модела са на- правени изводи за зависимостта между потреблението и доходите както в дългосрочен, така и в краткосрочен аспект.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2999
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n41_308_tom1Konf_80 tom 1.pdf 431.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов