ГЕНЕЗИС НА СЪВРЕМЕННИТЕ МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ

DSpace/Manakin хранилище

ГЕНЕЗИС НА СЪВРЕМЕННИТЕ МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ГЕНЕЗИС НА СЪВРЕМЕННИТЕ МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ
Автор: Григорова, Ваня; Grigorova, Vanya
Резюме: В съвременната икономическа практика, като естествен резултат от редица обществени и пазарни процеси, се зараждат обединения от организации с обща стратегическа цел, обозначавани като „мрежи”. Този феномен е сложен, има комплексно проявление и се изучава от редица теории, свързани с мрежите – област на икономическата наука, която все още се развива. Затова мотивите на настоящото проучване са няколко: да се проследят групите от фактори (етимологични, философски и икономически), които водят до появата на мрежи, да се изяснят техните присъщи характеристики, да се разкрие спецификата на проявлението им в маркетинговата сфера и в резултат – да се обогати съвременната маркетингова парадигма, за се развият нови научни подходи за изграждане и управление на маркетинговите мрежи в България. In modern economic practice as a natural result of a number of public and market processes emerge groupings of organizations with a common strategic objective, referred to as "networks". This form is a phenomenon with a complex manifestation and it is studied by a number of theories relating to networks - field of economics, which is still developing. So the motives of this study are several: to track groups of factors (etymological, philosophical and economic) that lead to the emergence of networks to clarify their inherent characteristics, to reveal the specifics of their manifestation in the marketing field and in result to enrich modern marketing paradigm to be able to develop new scientific approaches to building and managing marketing networks in Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3131
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p563__DialogueBook2bul2016_44_65.pdf 846.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов