КЛАСИФИКАЦИЯТА НА РАЗХОДИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

DLib Repository

КЛАСИФИКАЦИЯТА НА РАЗХОДИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Show full item record

Title: КЛАСИФИКАЦИЯТА НА РАЗХОДИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
Author: Атанасова, Анита; Atanassova, Anita
Abstract: Управлението на разходите е основен инструмент в икономическото управление на предприятията. Съвременната българска практика признава този факт, според резултатите от проведено емпирично изследване. Същевременно се наблюдават редица противоречия по отношение разбирането за разходи, оценката на тяхната значимост за финансовото управление и практическото прилагане на различни видове разходи. Основна причина за това е непознаването на възможностите, които предоставят разнообразните подходи при управление на разходите. Като необходима първа стъпка се очертава запознаването с разходите в различни аспекти. Отчитайки това е предложена широка съвременна класификация на разходите за да се свържат критериите за класификация, целите на класификацията и конкретните видове разходи. Costs are an essential tool in the economic management of enterprises. According to the results of an empirical study, contemporary Bulgarian practice recognizes this fact. In the same time we witness a number of controversies regarding the understanding of costs, assessing their relevance to financial management and practical implementation of various cost. The main reason for this is a lack of adequate knowledge for the opportunities offered by the different approaches to cost management. As a necessary first step we consider dissemination of information for costs in various aspects. Responding to that gap, we propose a broad modern classification of costs, combining classification criteria, classification purposes and specific types of costs.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3137
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p590__DialogueBook3bul2016_14_34.pdf 693.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов