БАРИЕРИ ПРЕД ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

БАРИЕРИ ПРЕД ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БАРИЕРИ ПРЕД ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ
Автор: Перков, Венцислав; Perkov, Ventsislav
Резюме: В настоящата разработка е направен опит да се откроят водещите бариери пред внедряването на обратната логистика в българските производствени и търговски предприятия. След теоретичен преглед на основни литературни източници са изведени девет бариери. На базата на анкетно проучване бариерите са ранжирани, съобразно мненията на респондентите. Бариерите за внедряване на обратната логистика и степента на важност на внедряването ѝ в предприятията са представени чрез двумерно разпределение. На следващия етап от анализа е изследвана връзката и посоката на влияние между променливите. Получените резултати показват, че обратната логистика е важна за осъществяването на по-екологосъобразни производства и търговия, но бариерите са относително непреодолими. Причините за това се коренят в държавната политика и неангажираността на мениджърите към проблемите, които могат да се решат чрез обратната логистика. The present paper attempts to identify the main barriers in implementing reverse logistics in Bulgarian manufacturing and commercial enterprises. After the theoretical literature review, nine barriers are displayed. Based on a survey, the barriers are ranked according to respondents’ opinions. Barriers in implementing reverse logistics and the degree of importance of its implementation in enterprises are submitted by means of two-dimensional distribution. The next stage of analysis is connected with the study of relationship and direction of influence among the variables. The results show that the reverse logistics is essential for the implementation of more environmentally friendly manufacturing and trade but barriers are relatively irresistible. The reasons for this have their roots in the government policy and non-engagement of managers to problems that can be solved through reverse logistics.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3164
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p602__DialogueBook4bul2016_9_22.pdf 728.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов