ЗА ВРЪЗКАТА „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ – ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

DLib Repository

ЗА ВРЪЗКАТА „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ – ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

Show full item record

Title: ЗА ВРЪЗКАТА „ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ – ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“
Author: Беев, Ивайло; Пешев, Петър; Beev, Ivaylo; Peshev, Petar
Abstract: Юриспруденцията утвърждава, че „правната система регулира обществени отношения, които се поддават на трайно уреждане“. Икономическите отношения са вид обществени отношения и като такива също са обект на правно регулиране. Следователно икономическата система е предпоставена от правното устройство, което е разписано съобразно конституцията. Същевременно класическата политическа икономия, въвеждайки концепцията за „икономическата база (субструктура)“ и „обществената надсройка (суперструктура)“, определя икономическите отношения като базови и в този смисъл – за определящи обществените отношения в надстройката. В този смисъл икономическите отношения предпоставят останалите обществени отношения, включително и правната система. Казано иначе: икономиката задава правото. Очевидно е, че е налице противоречие, но дали това противоречие е привидно или съдържателно (на парадигмално равнище)? Именно това определя изследователския интерес към взаимовръзката „макроправно и макроикономическо регулиране на обществените отношения“. Изследването на тази взаимовръзка е конкретизирано в предлаганото изследване. Jurisprudence affirms that "the legal system regulates social relations that are subject of lasting settlement". Economic relations are a kind of public relations and as such are also subject to legal regulation. Therefore, the economic system is premised on the legal device that is stipulated according to the constitution. While classical political economy, introducing the concept of "economic base (substructure)" and "social structure (superstructure)" defines economic relations as basic and in this sense - for defining social relations in the superstructure. In this sense, economic relations trigger other public relations, including the legal system. In other words: Economy set the legal foundations (i.e. legal system). Obviously, there is a contradiction, but if this contradiction is apparent or meaningful (at paradigmatically level)? This contradiction led has provoked the scientific curiosity on the "macrolegal and macro-economic regulation of public relations". The study of this relationship is specified in the proposed study.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3166
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p604__DialogueBook4bul2016_38_57.pdf 830.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов