КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ОТ ТИПА „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС”

DSpace/Manakin хранилище

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ОТ ТИПА „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ОТ ТИПА „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС”
Автор: Перков, Венцислав
Резюме: В разработката са проучени различни авторови мнения, които са обобщени, и е формулирано определение за електронната търговия (е- търговия) от типа „бизнес към бизнес” (В2В). В резултат на това са възприети три теоретични критерия, отразяващи степента на развитие на е-търговията в отделните европейски държави. Критериите са: осъществяване на е-търговия В2В, дълбочина на проникване на технологиите и влияние на електронната търговия върху резултатите на предприятията. Критериите обхващат осем променливи, от които, в началния етап от изследването, отпадат две. В анализа са включени 22 европейски държави – 21 от Европейския съюз и Норвегия. С променливите, участващи в горепосочените критерии, е из- вършен клъстерен анализ с цел класифициране на европейските дър- жави за две години – 2010 и 2014 г. Резултатите от клъстерния анализ за 2010 г. показват, че е-търговията от типа В2В в отделните държави е на различни нива. Образуваните седем статистически значими клъстера показват голяма фрагментация между отделните държави от гледна точка на внедряването на е-търговията от типа В2В. Заключенията от направения анализ свидетелстват, че степента на развитие на е-търговията на географски принцип продължава да е различна, а именно – част от държавите от Северна Европа и Скандинавските държави е водеща в областта на е-търговия от типа В2В, а южните европейски държави и новоприсъединилите се към ЕС – изостават в това отношение. Извършената класификация за 2014 г. показва, че е налице сбли- жаване в степента на развитие на е-търговия от типа В2В между европейските държави. Това заключение се подкрепя от обединяването на клъстерите и свеждането им до три.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3172
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p575__YearbookBook119bul2016_241_278.pdf 1.927Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов