РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА

DLib Repository

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА

Show full item record

Title: РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА
Author: Венелин, ТЕРЗИЕВ
Abstract: Адекватността и навременността на провежданата политика имат определящо значение за ефективната подкрепа на промените в параметрите на трудовия пазар и за икономическото развитие. Отчитането на времевото забавяне на ефектите и промените в неговата продължителност не следва да се пренебрегва, за да могат да се разработват превантивни действия за свое‐ временно реагиране. Скъсяването на периода, в който ефектите на съвремен‐ ната криза се трансферират върху пазара на труда, респ. върху търсенето на труда, отразява не само степента на еластичност на търсенето на труд спрямо първичните пазари, но и гъвкавостта на провежданите политики. Този факт фокусира вниманието върху гъвкавостта на трудовите пазари и възмож‐ ностите, чрез нейното повишаване да се засилят мобилността и адаптивнос‐ тта на работната сила към динамично изменящото се търсене на труд. Отчитането на особеностите на икономическото развитие и на въз- можните въздействия върху пазара на труда постепенно се превръща в неот- делим елемент от процеса на създаване на политики на пазара на труда. Ако в началните периоди от развитието на пазара на труда политиките са насочени предимно към преодоляване на последиците от икономическите реформи върху заетостта, то по-късно политиката на пазара на труда има ясно изразен ак- тивен характер и е насочена към въздействие върху процеси или формиране на поведение сред целеви групи съобразно предварително планирани цели. Функ- циониращият пазар на труда е адекватен механизъм на пазарната среда, а про‐ вежданата политика все повече се съобразява със съществуващите зависимос‐ ти и взаимодействия между периодите на развитие на икономиката и пазара на труда.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3184
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p609__Economics21Book2bul2016_23_64.pdf 2.355Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов