ПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИ

DLib Repository

ПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИ

Show full item record

Title: ПРЕЦИЗИРАНЕ НА РЕГРЕСИОННАТА ЗНАЧИМОСТ ЧРЕЗ ФИКТИВНИ РЕГРЕСОРИ, ПРОДУКТ НА УИНСОРИЗАЦИЯ НА УСЛОВНИ ПРОМЕНЛИВИ
Author: Илиев, Никола
Abstract: Регресионната връзка често е изправена пред редица проблеми, сред които липса на статистическа значимост, наличие на висока статистическа грешка и неувереност в резултатите. Преодоляването на въпросните става чрез усложняване на модела или направата на тежки допускания, всяко от които огра- ничава свободата на действие. Не такава е ситуацията при наличието на екст- ремни стойности, тъй като същите не позволяват усложняване на модела или направата на допускания. Те изискват използването на алтернативна методология, каквато е уинсоризацията. Разработена за нуждите на предварителния анализ на данните, уинсоризацията е приложима и при извеждане на регресионната връзка. Независимо от същото, уинсоризацията се характеризира с ключов недостатък – използването ѝ върху данни, за които се приема, че са неусловни, макар същите да се включват в регресионна връзка. Необходим се оказва модел, изразяващ рег- ресионната връзка, отчитайки наличието на екстремуми и преодолявайки същите, в случая чрез фиктивни променливи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3278
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
374cb7bb2e40072 ... d5b593b70295df641aabfa.pdf 718.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов