ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА НАГЛАСА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ

DLib Repository

ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА НАГЛАСА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ

Show full item record

Title: ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА НАГЛАСА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ
Author: Жанг, Уей-Бин
Abstract: Настоящата разработка изгражда хипотетичен модел на глобален икономически растеж с ендогенни фактори социален статус, предпочитания и натрупване на богатство. Разглежданата икономическа система е базирана на модела на Солоу, двусекторния модел на Узава и търговския модел на ОникиУзава. Използваният подход за измерване на социалния статус се основава на някои идеи в теорията за икономически растеж с ендогенен (присъщ) ръст и вчастност доразвива модел, който по-рано е предложен от Жанг (2016). Насто‐ ящото изследване разглежда относителния социален статус като функция на относителното богатство на домакинствата в държавата спрямо богатст‐ вото на домакинствата в глобален мащаб. Времето, отделено за труд, и вре‐ мето, отделено за развлечения, се разглеждат като ендогенни променливи. Към световната икономика се подхожда като към съвкупност от произволен брой национални икономики, всяка от които включва сектор на капиталовите блага и сектор на потребителските блага. Националните икономики се разли‐ чават по своя социален статус, предпочитания, капиталистическа нагласа и производителност. Изграждаме модел за световна икономика с J на брой дър‐ жави и изразяваме нейната динамика с J на брой диференциални уравнения. Симулираме промени в световна икономика, състояща се от 3 държави, и из‐ вършваме сравнителен динамичен анализ по отношение на конкретни параметри.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3417
Date: 2017


Files in this item

Files Size Format View
a81a5b78589c3b3 ... 4aee2bcb04c2a370154ec5.pdf 3.511Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов