ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СХЕМИ ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКИТЕ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СХЕМИ ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКИТЕ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СХЕМИ ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В БАНКИТЕ
Author: Вечев, Венцислав
Abstract: Независимо от безспорно нарастващата роля на технологиите, основният фактор на всяка система е човекът със своите качества и опит. Обс-тоятелството, че в съвременните условия преобладаващата част от дейностите, свързани със сводирането и систематизирането на информацията се осъщест-вяват от информационните технологии, не омаловажава ролята на човешкия фактор по отношение на анализирането на резултатите, вземането на решения и разработването на цялостната стратегия за развитие на съответната компания. За да насърчават креативността на ключови свои служители, компани-ите използват различни механизми за материалното им стимулиране. Целта при провеждането на подобна политика е постигането, от една страна, на мотивира-ност на съответния служител за работа и в същото време дългосрочна ангажи-раност и съпричастност към бъдещето на компанията. Обект на изследване в настоящата статия е счетоводната интерпрета-ция на някои основни подходи (форми) за финансово стимулиране на банковия персонал.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1448
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
4.swf 172.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов