ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ

DLib Repository

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ

Show full item record

Title: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕГИОН ДОЛЕН ДУНАВ
Author: Истудор, Николае; Маноле, Виктор; Игнат, Ралука; Петреску, Ирина Елена
Abstract: В условията на Европейската стратегия за работната сила, ратифицирана и от Румъния, в която се заявяват намерения за интензифициране прилагането на политиките по труда на национално ниво и особено тези, отнасящи се до интеграция на младите хора на пазара на труда, и като се има предвид големия човешки и селскостопански потенциал на регион Долен Дунав, считаме за осо- бено важно изпълнението на националните и регионалните програми с цел обучение на специалисти по селско стопанство и развитие на селските райони. В тази разработка се изследва необходимостта от обучение на специалисти по селско стопанство и развитие на селските райони по протежението на регион Долен Дунав, в контекста на трансграничното сътрудничество между Румъния и България. Изследването започва с анализ на европейската и националната правна рамка за обучение на възрастни. Очертани са главните предпоставки за развитие на тези дейности. Анализът се извършва в контекста на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България – 2007-2013 г. Осо- бено важно е, че Академията за икономически науки в Букурещ, Румъния и Стопанска академия „Д.Ценов” в Свищов, България, си сътрудничат в областта „Развитие на човешките ресурси – общо развитие на умения и познания”(„Cooperation on human resources development – joint development of skills and knowledge”). Това е една от ключовите области на интервенция в Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България – 2007-2013 г. Проведено бе 4-годишно проучване на броя на лицата, обучени в селски райони, включително на фермерите по протежение на район Долен Дунав. Всичко това доведе до идеята, че е необходимо да се продължи в тази насока и да се постави ударение върху обучението на възрастни фермери и аграрни специалисти, като част от насоките за развитието на икономиката в селските райони и повишаване на социалното благосъстояние. Направен е сравнителен анализ на търсенето и предлагането на специалисти в областта на селското стопанство. Разгледани са основните образователни програми за обучение на специалисти по селско стопанство и развитие на селските райони и са представени някои проблеми и гледни точки.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1517
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
71_split_BU_3-2011.swf 628.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов