СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ “АНТИБЕДНОСТ” В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

DLib Repository

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ “АНТИБЕДНОСТ” В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

Show full item record

Title: СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ “АНТИБЕДНОСТ” В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ
Author: Георгиев, Никола; Ангелова, Поля; Пантелеева, Силвия; Чонова, Румяна; Нинов, Николай; Georgiev, Nikola; Angelova, Polia; Panteleeva, Silvia; Chonova, Rumiana; Ninov, Nikolai
Abstract: В настоящата публикация са разгледани, някои основни проблеми залегнали в разработения проект. Доколко обема позволява засегнати са основните теоретико-концептуални основи на бедността, видовете и функциите и. Акцентът се поставя най вече върху гъвкавостта на трудовия пазар, на икономическата активност и заетост. Обосновани са регионите с най-висока бедност в страната. Разкриват се най-търсените и прилагани програми и мерки за заетост в регионите с най-висока безработица и се акцентира върху тяхната ефективност. Въз основа на мненията на специалистите, занимаващи се с разглежданите проблеми от областите с високо равнище на бедност са направени критични бележки относно ефективността на тяхното използване. Същевременно се поставят и разглеждат проблемите на политиката на социалното подпомагане за намаляване на бедността като се открояват програмите за гарантиран минимален доход и целевото енергийно регулиране с цел снижаване равнището на бедност в най-бедните региони. Some fundamental problems underlined in the project are discussed. In so far as the volume allows, the basic theoretical and conceptual foundations of poverty its functions and types are affected. The focus is primarily on labor market flexibility, on economic activity and employment. The regions with the highest poverty in the country are justified. The most sought and implemented programs and measures for employment with the regions with the highest unemployment rates are disclosed. The emphasis is placed on their effectiveness. Based on the opinions of specialists dealing with the problems of areas with high level of poverty, some critical remarks about the effectiveness of their use are made. At the same time, policy problems of social assistance for poverty reduction are placed and processed. Programs for guaranteed minimum income and target energy assistance carried out to reduce poverty in the poorest regions are highlighted.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1583
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
5_split_14_2011.swf 486.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов